مطالعات رفتار سازمانی

فرسودگی شهروندی سازمانی حوزه ای نوین در مطالعات رفتار سازمانی فرسودگی شهروندی مفهومی است که اخیرا به مطالعات رفتار سازمانی مورد مطالعه قرار می گیرد. شهروندی سازمانی در سالیان اخیر توجه به رفتارهای شهروندی سازمانی، رفتارهای شهروندی مدیریت و نیز رفتارهای ضد شهروندی سازمانی در مطالعات رفتار سازمانی مورد مطالعه …