تم یا مضمون استراتژیک چیست؟

تم یا مضمون استراتژیک چیست؟ تم یا مضمون استراتژیک چیست؟ برداشت از کتاب کپسول مدیریت استراتژیک یکی از موضوعاتی که در نقشه های استراتژی آورده می شود، تم های استراتژیک است؛ *تم استراتژیک، مجموعه ای از اهداف استراتژیک مرتبط با یکدیگر در داخل نقشه استراتژی می باشد. *تم استراتژیک، برشی …