عملی کردن تصمیمات

چرا نمی توانیم تصمیمات مان را عملی کنیم؟ چرا نمی توانیم تصمیمات مان را عملی کنیم؟با ما همراه باشید:   روش “عدد یک” به ما کمک می کند بارها تصمیم گرفته ایم که: -صبح ها نرمش کنیم -زبان انگلیسی یاد بگیریم -کمتر غذا بخوریم تا به وزن دلخواه برسیم -هر …