چهار ویژگی مدیران

چهار ویژگی مدیران که روی سلامت جسمی کارمندان تأثیر منفی می گذارد       مشکلات سلامتی بر اساس پژوهش های اخیر، احتمال بروز حملات قلبی یا سایر مشکلات سلامتی در کارمندانی که با مدیران «سمی» سر و کله می زنند، در حدود 60 درصد بیشتر از سایرین است. اما …