مشخص کردن هدف

مشخص کردن هدف مشخص کردن هدف   روی امور مهم‌تر متمرکز شوید هنگامی‌که با نیت خاصی کار می‌کنید،روی امور مهم‌تر متمرکز می‌شوید طبق «قانون سه‌تایی»، شما هرروز صبح باید از خودتان بپرسید که سه کاری که تا پایان امروز، باید تکمیل کنید چیست. قانون مهم بقیه‌ی وظایف را در لیست …