تقسیم بندی مشتریان و حالات آنان

تقسیم بندی مشتریان و حالات آنان: تقسیم بندی مشتریان و حالات آنان را مطالعه بفرمایید:   1)مشتریان راضی: از خرید خود راضی هستند وبه احتمال زیاد دوباره از شما خرید خواهند کرد. 2)مشتریان شاد: از خرید خود راضی هستند وبه احتمال بالا دوباره از شما خرید خواهند کرد . 3)مشتریان …