درخواست تخفیف مشتریان

چگونه به درخواست تخفیف مشتریان پاسخ دهیم؟ قسمت بعدی ♦البته، پاسخ به انواع درخواست‌های تخفیف در حین انجام مذاکره‌ی واقعی،امری چالش بر‌انگیز است، اما شما بایستی انتظاراتتان را بدون لطمه زدن به سود حاشیه‌ای برآورده کنید،اگر در هنگام مذاکره به‌ سختی می‌توانید لغات و اصطلاحات مناسبی را بیابید، از شش …