ایزو 17025

مشاوره ایزو 17025 متن زیر اطلاعات مناسب و تخصصی را در مورد مشاوره ایزو 17025 ارائه مینماید. در استاندارد ایزو 17025 الزامات عمومی برای احراز صلاحیت جهت انجام آزمون و/ یاکالیبراسیون  و نیز نمونه برداری تعیین میشود.این استاندارد در بر گیرنده انواع آزمون و کالیبراسیونی است که با استفاده از …