ISO/IEC 17025 استاندارد

ISO/IEC 17025 استاندارد 5/ISO استاندارد اصلی مورد استفاده توسط آزمایشگاههاي آزمون و کالیبراسیون است. استاندارد IEC17025/ISO که در اصل به عنوان استاندارد 25 Guide IEC/ISO شناخته میشد، در ابتدا توسط سازمان بین المللی استاندارد در سال 1999 منتشر شده و در سال 2005 مورد تجدید نظر قرار گرفت. این استاندارد …

ایزو 17025

مشاوره ایزو 17025 متن زیر اطلاعات مناسب و تخصصی را در مورد مشاوره ایزو 17025 ارائه مینماید. در استاندارد ایزو 17025 الزامات عمومی برای احراز صلاحیت جهت انجام آزمون و/ یاکالیبراسیون  و نیز نمونه برداری تعیین میشود.این استاندارد در بر گیرنده انواع آزمون و کالیبراسیونی است که با استفاده از …