مشاوره مدیریت

مشاوره مدیریت در بازار رقابتی امروز که در همه ی حوزه ها و صنایع مختلف بسیار فشرده می باشد،مبحث مشاوره مدیریت یک اصل جدایی ناپذیر از سازمان هاست.سازمان ها فارغ از نوع و پیچیدگی آن ها و بدون در نظر گرفتن طول و عرض عموما نیاز به یک دید بیرونی …