مدیریت استراتژیک از نگاهی دیگر

مدیریت استراتژیک مدیریت استراتژیک مدیریت منابع سازمان برای دستیابی به مقصود و اهداف آن است. به تعبیری راهبرد یا استراتژی عبارت است: از کلیه اقدامات لازم برای موفق عمل کردن یک سازمان به عنوان ساز و کار قابل انعطاف منابع انسانی در شرایطی که سازمان های کسب و کار با …