تولید بدون کارخانه

تولید بدون کارخانه با توسعه روند جهانی شدن و تحولات در تقسیم کار مبتنی بر مزیت، سبب شد تا بنگا هها در دهه ۱۹۸۰ با توسعه برون سپاری، عمده تمرکز خویش را بر ارزیابی بازار، توسعه و طراحی محصول و بازاریابی و توزیع محصولات معطوف و ضرورت به خدمت گرفتن …