مديريت راهبردي منابع انساني

 تلفيق انديشه مديريت راهبردي با مخديريت منابع انساني كه از يك سو منابع انساني را منابع استراتژيك تلقي مي كند و لذا برخوردي فراتر از ساير عوامل توليد را الزامي مي داند و از سوي ديگر دخالت دادن تصميمات مربوط به امور منابع انساني را در شكل گيري راهبردهاي عمده …