مدیریت استراتژیک به زبان ساده

مدیریت استراتژیک به زبان ساده   چگونه متوجه شویم که در کدام اقیانوس داریم ماهی می گیریم؟ در حوزه مدیریت استراتژیک، تمثیل اقیانوس از زمان طرح استراتژی اقیانوس آبی مطرح گردید؛ آقای چان کیم و خانم رنه مابورنه با طرح استراتژی اقیانوس آبی در مقابل اقیانوس قرمز، این ادعا را …

برنامه ريزي استراتژيك

برنامه ريزي استراتژيك برنامه ريزي استراتژيك ازطريق روشهاي مختلفي در سازمانها به كار گرفته مي شدد كه مزايايي را براي سازمانها وموسسات به ارمغان مي آورد، اين مزايا عبارتند از: تعريف واضح از اهداف سازمان درجهت سازگاري با ماموريت سازمان  بالنتیجه به ظرفيت و چارچوب زماني تعيين شده براي سازمان؛ …