با مشارکت کارمندان هدف گذاری کنید

با مشارکت کارمندان هدف گذاری کنید     هدف گذاری با کارمندان کارایی موثر نیازمند اهداف روشن و مشخص است،اگر با مشارکت کارمندان خود هدف گذاری نکنید، اغلب سازمانی روی دستتان می ماند که هیچ جهت گیری ندارد و کارمندانش چالش های خاصی در پیش ندارند، بنابراین انگیزه ای برای انجام …