شیوه مشارکت کارکنان

شیوه مشارکت کارکنان شیوه های مشارکت کارکنان در تصمیم گیری به ستناد نشریه دفتر بین المللی کار شیوه های مشارکت کارکنان در اصمیم گیری های داخل کارگاه را به پنج دسته زیر میتوتن تقسیم نمود : پیاده سازی سیستم های مدیریت کیفیت و اخذ ایزو به سازمان ها و ارائه …