برای حل هر تعارض نیاز داریم به سه سوال اساسی پاسخ بدهیم

برای حل هر تعارض نیاز داریم به سه سوال اساسی پاسخ بدهیم -چه کسی درگیرتعارض است؟ -منبع تعارض چیست؟ -سطح تعارض چه میزان است؟ سبک ها واستراتژی های حل تعارض: پس از تشخیص تعارض و علل آن، نکته کلیدی در مدیریت تعارض ،انتخاب استراتژی و سبک مناسب است. پنج سبک …