مخالفت کن اما متعهد باش

مخالفت کن اما متعهد باش     یک اصل مدیریتی است که می گوید:”مخالفت کن اما متعهد باش” به این معنی که طی پروسه تصمیم گیری تا قبل از نهایی شدن آن، افراد حق مخالفت دارند اما به محض نهایی شدن تصمیم، همه باید به آن متعهد باشند چرا که …