مسیری شفاف مشخص کنید؛

مسیری شفاف مشخص کنید؛     جهت گیری مشخص اگر اعضای تیم یا سازمان تان جهت گیری مشخصی برای کارهای خود نداشته باشند، احتمالا ناخواسته وقت خود را تلف خواهند کرد،در بدترین شرایط، ممکن است فعالیت های آنها نتایجی را به دنبال داشته باشد که هیچ تناسبی با اهداف مورد …