اصول

اصول اصول مسیری برای رشد و رسیدن به قله ی موفقیت مسأله ای مهم است که در متن ذیل مشاهده می فرمایید:   مسیر رشد برای اینکه افرادتان را مدام در مسیر رشد نگه دارید به طور پیوسته به آن‌ها بازخورد بدهید،اگر جایی احساس کردید نقد دقیق و صحیحی وجود …