ویژگیهای افرادی که در مسیر تحقق استراتژی قدم بر می دارند

ویژگیهای افرادی که در مسیر تحقق استراتژی قدم بر می دارند ویژگیهای افرادی که در مسیر تحقق استراتژی قدم بر می دارند را می توانید در     دیوید کالیس، استاد دانشگاه هاروارد پاسخ می‌دهد: علاقه‌مندی: حساس بودن به آنچه که در واحد، شرکت، صنعت و محیط کسب و کار …