ماتریس تخصیص مسئولیت های (RAM)

ماتریس تخصیص مسئولیت های (RAM)     در پروژه های بزرگ ممکن است افراد زیادی وجود داشته باشند که به نوعی همگی در تهیه و تایید اقلام قابل تحویل پروژه نقش ایفا می کنند. مدیر پروژه جهت حصول اطمینان از اینکه نقش هر فرد یا گروه در ارتباط با اقلام …

مسئولیت را به افراد مناسب واگذار کنید

مسئولیت را به افراد مناسب واگذار کنید واگذاری کار زیاد به افراد باتجربه تر و کار کم ، به افرادی که تجربه کمتری دارند کار آسانی است و البته کار یک مدیر مدبر نیست… یادتان باشد انگیزه را هم به اندازه ی تجربه در نظر داشته باشید. شخص کم تجربه …