به نیازها و مسائل کارمندان اهمیت دهید

به نیازها و مسائل کارمندان اهمیت دهید اهمیت دادن به نیازهای دیگران اهمیت دادن به دیگران و نیازهایشان گامی ضروری در ایجاد روابط مثبت در محیط کار است. ولی الزاما به این معنی نیست که در محیط کار با آنها گفتگوهایی طولانی درباره ی زندگی شخصی شان داشته باشید. بلکه باید به …