مسائل سازمانی

رهبران بزرگ از چه طریق و چگونه در جریان مسائل سازمانی قرار می‌گیرند؟ رهبران بزرگ از چه طریق و چگونه در جریان مسائل سازمانی قرار می‌گیرند؟با ما در متن زیر همراه بمانید: گزاره‌ اول: تحلیل درست مبتنی بر اشراف کامل برسازمان و پیرامون آن طبعا کسی می‌تواند وعده‌ی صادق و …