شناسایی مسائل خارجی

شناسایی مسائل خارجی درک فضاي بيروني را می توان با بررسی مسائل برخواسته از محیط های قانونی، فن اوری، رقابتی، تجاری، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی تسهیل نمود، خواه بین المللی، ملی، منطقه ای یا محلی باشند. نمونه هایی از محیط بیرونی میتواند شامل: قوانین و مقررات دولتی و تغییر در …