ترويج و تسهيل

ترويج و تسهيل     “ترويج” كسب و كار و تجارت منصفانه و “تسهيل” فرآيند براي همه كارآفرينانولي توسط چه كساني؟بدون در نظر گرفتن علوم،فنون،تجربيات حرفه اي، ظرفيتها و توانمنديهاي ايشان؟و بانگاهي گذرا بر عملكرد اتاقهاي بازرگاني در كشورهاي توسعه يافته در مي يابيم كه: ١. مسؤوليت اجتماعي ٢. اهليت …