مسئولیت را به افراد مناسب واگذار کنید

مسئولیت را به افراد مناسب واگذار کنید واگذاری کار زیاد به افراد باتجربه تر و کار کم ، به افرادی که تجربه کمتری دارند کار آسانی است و البته کار یک مدیر مدبر نیست… یادتان باشد انگیزه را هم به اندازه ی تجربه در نظر داشته باشید. شخص کم تجربه …