مزایای پیاده سازی EFQM

مزایای پیاده سازی EFQM در سازمانها مدل تعالی یا سرآمدی سازمانی EFQM مزایای زیر را برای هر سازمانی به همراه خواهد داشت: واکنش سریع سازمان و چابک نمودن آن نسبت به تغییرات و تحولات محیط کسب و کار و نیازهای ذینفعان درک ارزش سرمایه های اصلی سازمان و مشارکت گسترده …