اهداف و مزایای 5S

اهداف و مزایای 5S اهداف و مزاياي نظام آراستگي در سه بخش خدمات / محصول ، نيروي انساني و محيط کار به شرح ذيل مي باشد: الف : خدمات و محصول بهسازي فرآيندها و حذف اتلافها . ارتقاء سطح کيفيت . تسريع در جابه جايي . جلوگيري از انبار نمودن …