مزایای تجزیه و تحلیل ایمنی شغلی( JSA )

مزایای تجزیه و تحلیل ایمنی شغلی( JSA ): یکی از روش های مورد استفاده در این مثال، مشاهده کارمند است که در واقع کار را انجام می دهد. مزایای عمده این روش عبارتند از آنکه به حافظه فردی تکیه نمی کند و مشاهده یا انجام روند باعث تشخیص خطرات می …