نوآوری مرزشکن

نوآوری مرزشکن     نظریه نوآوری مرزشکن یکی از نظریاتی که در اواخر دهه 1990 مطرح شد و توانست تاثیری شگرف بر دنیای مدیریت و کسب وکار داشته باشد نظریه نوآوری مرزشکن(Disruptive innovation) کریستنسن از دانشگاه هاروارد بود که به تفصیل در کتاب معمای نوآور وی که در سال 1997 …