مدل آسیب شناسی سازمانی CIPP

آشنایی با مدل آسیب شناسی سازمانی CIPP: مدل CIPP یکی از مدلهای آسیب شناسی سازمانی است که: ←1. هدف آن اثبات کردن نیست، بلکه بیشتر برای رشد و پیشرفت برنامه ها در سازمان است: ←2. ایجاد و تهیه اطلاعات مفید برای شقوق مختلف تصمیمات. ←3. کمک به افراد برای قضاوت …