تعریف های کاربردی

تعریف های کاربردی متن زیر تعریف های کاربردی در زمینه آزمایشگاهی را می دهد:     کالیبراسیون کالیبراسیون در مجموعه ی عملیات و تحت شرایط تعیین شده،رابطه ی بین مقادیر و کمیت ها با ابزارهای سنجش یا سیستم سنجش یا نمایش مقادیر بوسیله اندازه گیری مواد یا مواد مرجع و …