چرا مراقب آنچه می گوییم نیستیم؟

چرا مراقب آنچه می گوییم نیستیم؟ چرا مراقب آنچه می گوییم نیستیم؟ با ما همراه بمانید: 1-چون کتاب نمی خوانیم؛ 2-چون اهمیتِ رشد شخصیت، حتی ده درصدِ نظام آموزشی نیست؛ 3-چون نظام آموزشی بر حفظ کردن استوار است تا فکر کردن؛ 4-چون تربیتِ خانوادگی بیشتر بر احساسات استواراست تا رشد …