چالش های رایج در مراحل فروش

چالش های رایج در مراحل فروش     درک عمیق کارکنان فروش به جای عملکرد بی بازده   رویکرد یادگیری برای فروشندگان و نیروهای سازمان فروش بسیار بهتر از اعزام آنان برای فروش و با تکیه بر عملکرد و بدون آموزش است. تجربه شرکت های موفق در دنیای امروز نکاتی …