سیستم مدیریت کیفیت فراگیر

سیستم مدیریت کیفیت فراگیر عوامل حیاتی در پیاده سازی سیستم مدیریت کیفیت فراگیر: بحث عوامل موثر بر کیفیت جامع پس از طرح اولیه مدیریت کیفیت جامع مطرح شده است که در طی سال های مختلف، توسط بسیاری از محققان، تکمیل شده و به عنوان عوامل کلیدی موفقیت در این زمینه …