نشانه مدیران ضعیف چیست؟

نشانه مدیران ضعیف چیست؟ ترس از اخراج شدن اگر فکر میکنید مدیر محبوبی در نظر کارمندان نیستید و کارمندان فقط به خاطر ترس از اخراج شدن به شما احترام می‌گذارند و یا حس می کنید کارمندان پشت سرتان بدگویی میکنند، برای این که به درستی یا نادرستی حستان پی ببرید …