مدیر غافل

مدیر غافل متن زیر توصیه هایی در مورد مدیر غافل را خدمت شما عزیزان ارائه می نماید:   ویژگی ها: در وقایع غیر مترقبه کوچک و بزرگ غافل گیر سازمان تحت تاثیر عوامل پیش بینی نشده و غیر منتظره است و مدیری که به این امر واقف نیست و خود …