راههای جلوگیری از قانونگریزی

“راههای جلوگیری از قانونگریزی”   یکی از معضلات و گرفتاریهای همیشگی ما متولیان اداره عمومی سازمانها در شغلهای اداری و منابع انسانی قانون گریزی و تلاشهای غیرمسئولانه افراد برای دور زدن دستورالعملها و قوانین سازمان است، به همین دلیل هم ما ما لاین قانوگذاری در سازمانها می آییم آیین نامه …