مدیر عادل اعتماد می افریند

مدیر عادل اعتماد می افریند متن زیر مطالبی را در مورد متن مدیر عادل اعتماد می افریند ارائه می نماید: ♦احتمالا شما هم در طول زندگی حرفه‌ای‌تان با مدیرانی برخورد کرده‌اید که به نظرتان بی‌انصاف بوده‌اند،احتمالا با خود فکر کرده‌اید «وقتی مدیر شوم، هرگز این‌گونه نخواهم بود!» اکنون که به …