سیستم مدیریت کیفیت فراگیر

سیستم مدیریت کیفیت فراگیر عوامل حیاتی در پیاده سازی سیستم مدیریت کیفیت فراگیر: بحث عوامل موثر بر کیفیت جامع پس از طرح اولیه مدیریت کیفیت جامع مطرح شده است که در طی سال های مختلف، توسط بسیاری از محققان، تکمیل شده و به عنوان عوامل کلیدی موفقیت در این زمینه …

مدیریت کیفیت جامع TQM

مدیریت کیفیت جامع (Total Quality Management): TQM تعریف اصلی مدیریت کیفیت جامع (TQM) یک رویکرد مدیریت را برای موفقیت درازمدت از طریق رضایت مشتری توصیف می کند. در یک رویکرد TQM همه اعضای یک سازمان در بهبود فرایندها، محصولات، خدمات و فرهنگی که در آن کار می کنند، شرکت می …