یک نکته ساده در مدیریت کاربردی

یک نکته ساده در مدیریت کاربردی     رفتار مدیران؛الگوی رفتار سازمانی با کارکنان: هر مدیری اغلب در سازمان یا محل کار خود خواسته یا ناخواسته الگوی دیگران بوده و بنابراین بایستی از نکات رفتاری یک مدیر آگاهی کامل داشته باشد تا با ترویج فرهنگ و ادبیات فاخر و همچنین …

یک نکته ساده در مدیریت کاربردی

یک نکته ساده در مدیریت کاربردی   دانش و مهارت های خودتان را همیشه بِروز نگهدارید : سعی کنید بیاموزید که هیچ وقت عقب نشینی را نپذیرید. همیشه برای بهتر شدن کاری هست که می توانید انجام دهید. ممکن است امروز توانایی ها و مهارتهای زیاد و عالی داشته باشیم …