برنامه ریزی پروژه 

مدیریت و برنامه ریزی پروژه    هر پروژه مشتمل بر مجموعه کار هایی است که برای نیل به یک هدف کوتاه مدت و تک موردی انجام میشوند و زمان آغاز و پایان مشخصی دارند .مدیر پروژه با تنظیم یک برنامه کلی ، مراحل تفضیلی اجرای پروژه ، میزان هزینه ، …