مدیریت نوین

مدیریت نوین     فرض کنید فرض کنید که مدیری به تازگی به‌ عنوان مدیر یک تیم کاری انتخاب شده است و هیچ اطلاعی درباره استعداد های افراد تحت رهبری‌اش ندارد، چرا که آن ها را انتخاب نکرده اما باید آنها را هدایت کند و مسئولیت عملکرد آنها بر عهده …