مدیریت بد

  مدیریت بد مدیریت بد یا طراحی بد؟ حکایت غفلت از قوهای سیاه! هواپیمای اوکراینی سقوط کرد و یک خطای انسانی منجر به یک فاجعه انسانی شد! مسئله به همین سادگی بود! خطایی که اتفاق افتاد چه بود؟ اینکه نظامیان با سیستم پروازهای مسافرتی (هر اسمی که دارد مهم نیست) …