راه و روش های مدیریت قدرتمند

راه و روش های مدیریت قدرتمند     برو قوی شو اگر راحت جهان طلبی که در نظام طبیعت ضعیف پامال است قدرت مورد نیاز همه کسانی است که می خواهند ایده هایشان را پیش ببرند، دیگران را رهبری کنند، روی افکار و اعمال دیگران اثر بگذارند، از موانع و …