حضور فیزیکی در مدیریت

حضور فیزیکی در مدیریت حضور فیزیکی در مدیریت امروزه یکی از عوامل عدم موفقیت یا رکود کاری سازمان‌های تجاری ناشی از اتخاذ تصمیم‌های نادرست مدیرانی است که از پیرامون فعالیت خود اطلاعات کافی ندارند. اشتباه بزرگ این دسته از مدیران از اتکای بیش از حد آن‌ها به سیستم های اطلاعاتی …