نظریه کار عاطفی و مدیریت عواطف

نظریه “کار عاطفی (EMOTIOANL LABOUR)” و “مدیریت عواطف(Emotional Management)” در محل کار نظریه ای برخاسته از جامعه شناسی و مستعد تکمیل و نظریه پردازی هنجاری در مطالعات رفتار سازمانی و منابع انسانی فروش عواطف و احساسات کارکنان ♦ نظریه مدیریت عواطف در سال 1983 توسط پرفسور جامعه شناس آریل راسل …