مراحل اجرای مدیریت عملکرد چابک

مراحل اجرای مدیریت عملکرد چابک : 1- با ابزارهای مدیریت عملکرد چابک شروع کنید انتقال به یک مدل مداوم از بازخورد عملکرد، مستلزم قرار دادن فرآیندهای چابک در جریان‌های کار است، فرایندهای چابک، به‌طور خودکار بازخورد غیررسمی و چندجانبه بیشتری را تشویق می‌کند و گفتگوها را معنی‌دار می‌کند، اما با …