سيستم هاي مديريت زيست محيطي

سيستم هاي مديريت زيست محيطي     خط مشي زيست محيطي اين خط مشي بايد توسط بالا ترين مقام شركت ويا سازمان مشخص شود و دربر گيرنده تمام موارد زير باشد : – مرتبط با نوع فعاليت ها و تاثيرات زيست محيطي فعاليت شركت باشد . – تعهد شركت به …

سیستم های مدیریت زیست محیطی

مدیریت زیست محیطی این استاندارد بین المللی الزاماتی را برای سیستم مدیریت زیست محیطی مشخص می کند که یک سازمان می تواند از آن برای ارتقای عملکرد زیست محیطی اش استفاده کند. هدف این است که سازمان هایی از این استاندارد بین المللی استفاده کنند که به دنبال مدیریت مسئولیتهای …